Khóa tập huấn đầu tiên 10/1998

Các khóa tập huấn cho ĐHQG-HCM

Các khóa tập huấn cho FESAL

Các khóa tập huấn tại Thư viện bạn


Các khóa tập huấn với sự hợp tác chuyên gia nước ngoài

Khóa tập huấn cho Thư viện Phật giáo

WORKING | DIRECTORY | WRITING | TRAVELING
ALUMNI | PHOTOS | SCOUTING | RESOURCES | BACK