THÔNG BÁO

Thông báo Bổ sung Tuyển sinh Trung học chuyên nghiệp chính quy Chuyên ngành

     Thư viện Điện tử. (html File), (pdf File)

Thông báo Chiêu sinh các khóa "Bồi dưỡng nghiệp vụ Thư viện điện tử" đầu quư

     2/2003. (html File), (pdf File)

Thông báo Tuyển sinh Trung học chuyên nghiệp chính quy Chuyên ngành Thư viện 

     Điện tử. (html File), (pdf File)