TRNG THCNDL CONG NGHE CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIET NAM

TIN HOC VIEN THONG & oc lap T do Hanh phuc

TH VIEN CAO HOC - - - - - - -

- - - - - - -

So: ___________

TP. HCM, ngay 01 thang 03 nam 2003

 

THONG BAO TUYEN SINH BO SUNG

V/v tuyen sinh Trung hoc chuyen nghiep chnh quy Chuyen nganh Th vien ien t

 

Knh gi:....................................................................................................................................

Tiep theo Thong bao Tuyen sinh ngay 01/11/2002 ve viec tuyen sinh he THCN chnh quy Chuyen nganh Th vien ien t Khoa II nam 2003. c s ong y cua Bo Giao duc va ao tao nay chng trnh c m rong nh sau:

 

1.      OI TNG TUYEN SINH:

Tuyen sinh rong rai cho moi ngi a tot nghiep Trung hoc pho thong tr len:

        oi tng tot nghiep Trung hoc pho thong tham d cuoc thi tuyen 2 mon TOAN va LY. u tien cho can bo cong chc ang cong tac

        Tuyen thang oi vi nhng ngi a tot nghiep Trung cap, Cao ang, ai hoc.

 

2.      VAN BANG:

        Sau khi tot nghiep se c cap Bang TRUNG HOC CHUYEN NGHIEP Chuyen nganh Th vien ien t he chnh quy cua Bo Giao duc va ao tao.

        c tuyen thang hoc Chng trnh ao tao t xa he chnh quy C nhan CNTT nganh He thong thong tin tai TT Phat trien CNTT, ai hoc Quoc gia TP. HCM

 

3.      THU TUC ANG KY NHAP HOC:

        Ho s nhap hoc: Theo quy nh cua Bo Giao duc va ao tao. Moi hoc vien nop 02 bo bao gom:

o       Ho s hoc sinh sinh vien theo mau cua Bo Giao duc va ao tao

o       Ban sao van bang tot nghiep

o       Giay kham sc khoe

o       04 anh 3x4 va 03 bao th dan tem san

o       Gii thieu c quan c i hoc va chng ch chuyen nganh (neu co)

        Phat va nop ho s tai::

o       Van phong Trng THCNDL Cong nghe Tin hoc Vien thong

01 Tnh lo 24 P. Bu Long, TP. Bien Hoa, ong Nai

T.: 061.840488 061.840489 Fax: 061.840938

o       Th vien Cao hoc, H Khoa hoc T Nhien, HQG TP. HCM

T.: 08.8397722 08.8397644 Fax: 08.8350096

 

Cac hoc vien xa co the mua ho s nhap hoc theo mau quy nh cua Bo Giao duc va ao tao tai cac S Giao duc va ao tao a phng.

 

        Han chot nop ho s nhap hoc: Ngay 5/5/2003

4. THI GIAN HOC va A IEM

        To chc thi tuyen cho oi tng tot nghiep pho thong vao ngay 12/5/2003

        Thi gian ao tao 14 thang cho oi tng tuyen thang va 18 thang cho oi tng tot nghiep pho thong

        Thi khoa bieu hoc hang tuan: Th Sau, Th Bay, va Chu nhat

        a iem: Th vien Cao hoc, H Khoa hoc T Nhien

227, Nguyen Van C, Q.5, TP. Ho Ch Minh

 

4.      HOC PH:

Hoc ph toan khoa la 3.500.000 / 01 khoa hoc 14 thang. Hoc vien co the ong hoc ph ca nam hay tng hoc ky, moi hoc ky ong 1.750.000

 

5. NOI DUNG CHNG TRNH HOC:

A.    CHNG TRNH AI CNG

STT

TEN HOC PHAN

SO

TN CH

SO

TIET

GHI CHU

1

2

3

4

 

Tieng Anh can ban

Tieng Anh chuyen nganh

S hu tr tue va Luat ban quyen

Giao duc the chat

Tong cong :

 

6

6

3

3

15

90

90

45

45

270

 

 

 

 

B.     CHNG TRNH CHUYEN NGANH

STT

TEN HOC PHAN

SO

TN CH

SO

TIET

GHI CHU

1

2

3

4

5

 

Tin hoc van phong va Internet

C s d lieu

Quan ly Mang may tnh

Truyen thong a phng tien

Trnh bay thong tin va xuat ban ien t

Tong cong :

 

3

3

3

3

5

 

17

60

60

60

60

90

 

330

LT: 30, TH: 30

LT: 30, TH: 30

LT: 30, TH: 30

LT: 30, TH: 30

LT: 60, TH: 30

 

1

2

3

4

5

6

7

Nhap mon thong tin tri thc

Bien muc mo ta AACR2

Phan loai thap phan Dewey

Bien muc e muc

Bien muc MARC-XML

Dch vu thong tin va tham khao

Quan ly Th vien ien t

Tong cong :

 

4

5

5

5

3

5

5

32

60

90

90

90

60

90

90

570

 

LT: 60, TH: 30

LT: 60, TH: 30

LT: 60, TH: 30

LT: 30, TH: 30

LT: 60, TH: 30

LT: 60, TH: 30

 

TONG CONG TOAN KHOA: 64 1.170

G TH VIEN CAO HOC