TRNG H KHOA HOC T NHIEN CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIET NAM

TH VIEN CAO HOC oc lap T do Hanh phuc

- - - - - - - - - - - - -

So: ________

TP.HCM, ngay 01 thang 3 nam 2003

 

THONG BAO CHIEU SINH

CAC KHOA BOI DNG NGHIEP VU TH VIEN IEN T۔

AU QUY 2/2003

 

Knh gi:....................................................................................................................................

 

Do nhu cau phat trien th vien theo hng Chuan hoa Hoi nhap va viec ap dung rong rai cong nghe thong tin nham t ong hoa moi hoat ong cua th vien. Hau het cac th vien ang tien hanh cai tao va xay dng Th vien ien t, do o oi hoi can bo th vien phai co nhng ky nang c cap nhat va nam bat nhng cong nghe mi e to chc, xay dng va quan ly th vien theo hng hien ai.

ap ng nhu cau nay, Th vien Cao hoc, Trng ai hoc Khoa hoc T nhien, HQG TP.HCM ket hp vi Trng Trung hoc Chuyen nghiep Cong nghe Tin hoc Vien thong va Trung tam Phat trien CNTT, HQG TP. HCM to chc thng xuyen cac khoa Boi dng nghiep vu th vien ien t nham nang cao nang lc chuyen mon trong cong tac thong tin th vien cho hoc vien.

I. Cac khoa boi dng bao gom:

1.      Bien muc MARC-XML va Chuan Dublin Core

        Thi gian: 24/3/2003 29/3/2003 Sang Ly thuyet, Chieu thc hanh

        Hoc ph: 400.000

        Muc tieu: Giup hoc vien hieu ro ban chat cua MARC; thc hanh XML; ly thuyet va thc hanh Chuan bien muc Dublin Core nham:

a.      Thiet lap CSDL dung chuan Dublin Core

b.      Chuyen oi CSDL chuan MARC va non-MARC (khong phai MARC) sang chuan Dublin Core

        Y ngha cua mon hoc: ay la mot cong nghe tien tien va chuan mc nhat ma tat ca cac nhng ai muon xay dng th vien ien t can phai am hieu. ac biet de hoc, de s dung.

 

2. Phan loai thap phan Dewey nang cao

        Thi gian: 31/3/2003 5/4/2003

        Hoc ph: 300.000

        Muc tieu: Giup hoc vien s dung thanh thao Bang Phan loai thap phan Dewey

        Y ngha cua mon hoc: He thong phan loai thap phan Dewey ang c pho bien khap ni tren the gii. Hien nay nhieu th vien ai hoc khu vc pha Nam ang s dung; Th vien Quoc gia ang tien hanh viec bien dch Bang Phan loai Dewey tom lc sang Tieng Viet e s dung rong rai trong ca nc.

 

3. Dch vu thong tin va tham khao

        Thi gian: 7/4/2003 12/4/2003

        Hoc ph: 300.000

        Muc tieu: Giup hoc vien to chc va quan ly Phong Tham khao; trang b ky nang bo sung su tap tham khao, giai ap thac mac va cung cap thong tin cho ngi s dung.

        Y ngha cua mon hoc: Phong tham khao la mot bo phan khong the thieu trong mot th vien hien ai. Phong tham khao chnh la ca ngo i vao th vien ien t.

 

II. ang ky nhap hoc

Cac khoa Boi dng nghiep vu Th vien ien t c to chc thng xuyen tai Th vien Cao hoc, Trng H Khoa hoc T nhien. Chng trnh boi dng nay c lien thong vi Chng trnh ao tao he chnh quy Trung cap CNTT chuyen nganh Th vien ien t (Hoc 14 thang), ma nganh (03.02.10). Ket qua cua tng module c bao gom trong chng trnh ao tao trung cap neu hoc vien muon ang ky hoc khoa trung cap.

Co che o mien giam cho hoi vien Lien hiep cac th vien ai hoc khu vc pha Nam.

Sau khi ang ky nhap hoc . Giay bao nhap hoc se c gi en tng hoc vien.

ang ky va lien he e biet them chi tiet tai:

 

Th vien Cao hoc H Khoa hoc T nhien

227 Nguyen Van C, Q.5, TP.HCM

T: 08 8397722

Email: thuvien@hcmuns.edu.vn

 

G Th vien

ThS. Nguyen Minh Hiep